Maternal Mental Health Program

Blue Shield of California Promise Health Plan has established a Maternal Mental Health Program that offers resources to Blue Shield Promise network practitioners who are providing prenatal or postpartum care to Medi-Cal or Cal MediConnect plan members.

In addition to offering support, the program requires compliance with a new California law, effective July 1, 2019. The law requires that a licensed healthcare practitioner providing prenatal or postpartum care must ensure the maternal patient is offered a screening, or is appropriately screened, for any type of mental health conditions that may be occurring.

In accordance with the law, Blue Shield Promise requires all participating network practitioners, as well as delegated entities that contract with individual practitioners, who provide prenatal or postpartum care to comply with the requirements.

Download the program description to learn more about the program and requirements:

 Maternal mental health program (PDF, 93 KB)

How to screen perinatal patients for depression

Blue Shield Promise has created a simple clinical pathway that will support healthcare providers in integrating and conducting perinatal mental health screenings and linking Blue Shield Promise members to follow-up care.

 Review the pathway (PDF, 28 KB)

Providers of prenatal and postpartum care for Medi-Cal members may submit claims for reimbursement twice per year for each pregnant or postpartum member: one claim when the member has been diagnosed as pregnant, and one claim during the member’s postpartum period.

To view the fee schedule, including reimbursement rates for depression screenings, please log in to Provider Connection and select the Claims tab to access the fee schedule.

Maternal mental health screening tools

All practitioners must use an evidence-based screening tool when providing a mental health screening, and the screening must be performed in conjunction with and on the same date as an outpatient visit.

Blue Shield Promise's preferred maternal mental health screening tool is the Edinburgh Perinatal Depression Scale (PDF, 137 KB). Other tools are also available:

  List of approved screening tools (PDF, 81 KB)

Provider actions after completion of the maternal mental health screening

If the member’s screening indicates that follow-up is needed, please call the numbers below to obtain information about mental health services:

Los Angeles County phone: (855) 765-9701, 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday

San Diego County phone: (855) 321-2211, 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday

Health education materials for perinatal members

To support pregnant and postpartum members, Blue Shield Promise has developed educational brochures on mental health, breastfeeding, and more. You may print and/or share these materials with members.

Behavioral Health Services

Blue Shield Promise behavioral health services cover mental health, substance use disorder, and autism spectrum disorder behavioral health treatment.

Health education materials for perinatal members

To support pregnant and postpartum members, Blue Shield Promise has developed educational brochures on mental health, breastfeeding, and more. You may print and/or share these materials with members.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.