Behavioral Health Services Program

What are behavioral health services?

Our Behavioral Health Services Program includes services for mental health, substance use disorder and behavioral health treatment, also known as Applied Behavior Analysis (ABA).


Behavioral health services for Blue Shield Promise Medi-Cal members

Medi-Cal behavioral health coverage through Blue Shield of California Promise Health Plan is available in Los Angeles County and San Diego County. Please review the grid below to make the appropriate referrals:

For referrals in Los Angeles County, contact:

Department of Mental Health Beacon Health Options as liaison: (855) 765-9701
ACCESS hotline: (800) 854-7771
Substance Abuse/ Misuse Department of Health Care Services (DHCS) Substance Use Resource Center: (800) 879-2772
Behavioral Health Services Beacon Health Options: (855) 765-9701
Behavioral Health Treatment/Applied Behavior Analysis (ABA) Blue Shield of California Promise Health Plan Member Care Coordinators: (888) 297-1325

 

For referrals in San Diego County, contact:

Department of Mental Health Behavioral Health Treatment/Applied Behavior Analysis (ABA)
Substance Abuse/ Misuse Department of Health Care Services (DHCS) Substance Use Resource Center: (800) 879-2772
Behavioral Health Services Beacon Health Options: (855) 765-9701
Behavioral Health Treatment/Applied Behavior Analysis (ABA) Blue Shield of California Promise Health Plan Member Care Coordinators: (888) 297-1325

 

For more information on the above services, visit their respective pages:

 • Mental health
  Please note that the Blue Shield Promise’s responsibility for administering and managing care will be dependent on the Medi-Cal member’s severity of impairment. When making your referral, please consult the Mental health severity screening tool (PDF, 240 KB) for guidance on what to consider.
   
 • Substance misuse and substance use disorders
  For screening, assessment, brief intervention, referral, and treatment related (SABIRT) information, please visit the Provider SABIRT page.
   
 • Behavioral Health Treatment for Medi-Cal members under the age of 21
  For behavioral health therapy (BHT) related information, please visit our BHT page.

 

Behavioral health services for Blue Shield Promise Cal MediConnect members

Call Beacon Mental Health and Substance Use Services to obtain coverage, benefit availability, and claims information:

 Los Angeles County phone: (855) 765-9701, 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday
 San Diego County phone: (855) 321-2211, 8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday
 

Behavioral Health Services forms

Use these forms to request authorizations and refer your patients for behavioral health services and treatment programs.
 Behavioral Health Treatment Authorization Request Packet (PDF, 358 KB)
 PCP Referral Form for Behavioral Health Services (PDF, 274 KB)
 Social Services Referral Form (PDF, 127 KB)

Complex Case Management

Our Complex Case Management program allows us to work directly with members and collaborate closely with their physicians to coordinate care and services to high-risk members.

Alcohol and drug screening and services

Learn about the alcohol and drug screening, assessment, brief interventions and referral to treatment (SABIRT) program for Medi-Cal members 11 years of age and older, including pregnant women.

Behavioral health treatment for Medi-Cal members under the age of 21

Learn about Blue Shield Promise Medi-Cal benefits, eligibility requirements, and referral procedures.

Find a provider

Use our online tool to find a primary care physician, behavioral health services, and other providers.

Population Health Management

Our Disease Management Program provides education, care coordination, and support for members with certain chronic conditions.

Adverse Childhood Experiences (ACEs) Screening Initiative

Blue Shield Promise is furthering the statewide effort to reduce Adverse Childhood Experiences (ACEs) and toxic stress by half in one generation, and to ensure providers are ACEs Aware.

Depression screening

Access tools for member depression screenings, which are required annually.

Maternal Mental Health Program

Learn about mental health resources for network practitioners who are providing prenatal or postpartum care.

Health education for providers and members

Blue Shield Promise assists you in meeting health education state requirements by providing appropriate health education materials for you to distribute to your patients. These multilingual materials are available in the state-mandated topics.

Provider Connection

Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.