Timely access to care

Blue Shield of California Promise Health Plan wants to make sure you receive timely access to medical care and services. This document includes standards that are required by law, and can help you understand what to expect when you schedule medical appointments or use other health care services. If you need help making an appointment, please call us at the Customer Care number on the back of your Blue Shield of California member ID card.

 

URGENT CARE ACCESS TO CARE
For services that don’t need prior approval Within 48 hours
For services that do need prior approval Within 96 hours
  
 
NON-URGENT CARE ACCESS TO CARE
Primary care appointment Within 10 business days
Specialist appointment Within 15 business days
Preventive care appointment Within 30 business days
Ancillary care provider appointment Within 15 business days for services where prior authorization has been obtained
 
SPECIALTY CARE ACCESS TO CARE
Urgent specialist exam (no authorization required) Within 48 hours of request, if no authorization is required. When a Practitioner refers a member for an urgent care need to a specialist (i.e., fracture) and authorization is not required, the member must be seen within 48 hours or sooner as appropriate from the time the member was referred
Urgent specialist exam (with authorization required) Within 96 hours of request, if authorization is required. When a Practitioner (e.g., a referral to a specialist by a PCP or another specialist) refers a member for an urgent care need to a specialist (i.e., fracture) and an authorization is required, the member must be seen within 96 hours or sooner as appropriate from the time the referral was first authorized
Routine specialist visit, non-urgent exam Within 15 business days

 

VISION CARE ACCESS TO CARE
Urgent vision services Within 48 hours of request when it is consistent with the patient’s individual needs and as required by professionally recognized standards of vision practice
Non-urgent vision services Within 15 business days of the request for an appointment
Preventive care vision services Within 15 business days of the request for an appointment

 

BEHAVIORAL HEALTH ACCESS TO CARE
Emergency care Call 911
Non-life-threatening emergency Within 6 hours
Urgent care Within 48 hours
Routine office visit for non-urgent appointment with a psychiatrist Within 15 business days
Non-urgent appointment with a non-physician mental health care provider Within 10 business days
Follow-up routine care appointment with prescriber Within 15 business days
Follow-up routine care appointment with non-prescriber Within 10 business days

 

TELEPHONE INQUIRIES ACCESS TO SERVICE
Access to a health professional for telephone screenings 24 hours/day, 7 days/week

 

Accessibility:

PCP: Family Medicine (General Practice & Family Practice), Internal Medicine, Pediatrics, and OB/GYNs practicing as a PCP (Medi-Cal only).

One PCP of each primary type within 10 miles or 30 minutes (or an approved/pending Alternate Access Standard) from each member’s residence or workplace in the approved service area as appropriate by age.

OB/GYN: One OB/GYN (practicing as a PCP or specialist) within 15 miles or 30 minutes from each member's residence or workplace in the approved service area.

Time standards for appointments:

The time standards for appointments may be extended when the referring, treating, or health professional providing triage services determines that a longer wait time will not have a detrimental effect on the health of the patient.

Interpreter services:

For availability of interpreter services at the time of your appointment, consult the provider directories available at blueshieldca.com or call the Customer Care number on the back of your Blue Shield member ID card.

H0148_22_029_C_060622

Medi_22_71_LS_060622

Last updated: 06/30/2022

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.