Provider Manuals

Why you need the manuals

Our provider manuals specifically address Blue Shield of California Promise Health Plan's contractual and regulatory requirements and are an extension of our provider agreement with your practice or facility.

The provider manual contains the policies, procedures, reference information, and minimum care standards required of Blue Shield Promise providers.
 

Change notifications

 

        October 2023 Blue Shield Promise Medi-Cal Provider Manual Change Notification letter (PDF, 222 KB)        

        October 2022 Blue Shield Promise Cal MediConnect Provider Manual Change Notification letter (PDF, 122 KB)        

        January 2022 Blue Shield Promise Nursing Facility Reference Guide Change Notification letter (PDF, 88 KB)     
  

Manuals by plan type

 

        October 2022 Blue Shield Promise Cal MediConnect Provider Manual (PDF, 2.2 MB)         

        July 2022 Blue Shield Promise Medi-Cal Provider Manual (PDF, 2.9 MB)

        January 2022 Blue Shield Promise Nursing Facility Reference Guide (PDF, 226 KB)

After reviewing the manuals, complete the Acknowledgment of Blue Shield Promise Provider Manual form (PDF, 313 KB) and return it to us by fax or email:
Fax: (323) 889-5418
Email: ProviderRelations@blueshieldca.com

Additional information

Although the provider manuals contain comprehensive summaries of Blue Shield Promise policies and procedures, additional protocols regarding plan administrative practices, full plan medical policies, and other detailed information are available to the provider upon request by calling the Blue Shield of California Promise Health Plan Provider Services Department:

Phone: (800) 468-9935, 6:00 a.m. to 6:30 p.m., Monday through Friday.

Access to care standards

Learn the guidelines Blue Shield of California Promise Health Plan uses to ensure our members have proper access to care.

Health assessment guidelines for Medi-Cal providers

Learn how to conduct health assessments, find age-appropriate patient questionnaires and forms, and related provider training materials.

Nursing Facilities Reference Guide

Learn about the requirements for Blue Shield Promise's provider network nursing facilities.

Physician’s facility site review policy and procedures

See policies for site accessibility, fire safety and prevention, non-medical emergency procedures, medical equipment maintenance, and staff qualification requirements.

Medical record documentation standards

Learn about the requirements and standards for Blue Shield Promise member medical records.

Provider dispute resolution policy and procedures

Communicate your questions and concerns to Blue Shield Promise and learn how to appeal or dispute a claim payment.

Fraud prevention guidelines

Learn how to report suspected healthcare fraud and find prevention tips and guidelines.

Forms

Find the forms you need for authorizations, referrals, service requests, EFT enrollment, and provider disputes.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.