Proposition 56 supplemental payments

 

In November 2016, voters approved the California Healthcare, Research and Prevention Tobacco Tax Act (known as Proposition 56) which increased the excise tax rate on cigarettes and tobacco products. As a result, Assembly Bill No.120 was passed in 2017 to appropriate Proposition 56 funds for specified Department of Health Care Services (DHCS) healthcare expenditures.

Since 2017, DHCS has issued several All Plan Letters (APLs) to govern the distribution of Proposition 56 funds, mainly as supplemental payments to providers and facilities. Each APL contains specific information regarding covered services, program effective dates, funding amounts, qualification requirements, and guidelines for these payments.

APL 19-013 (PDF, 73 KB)
Proposition 56 Hyde reimbursement requirements for specified services
APL 19-015 (PDF, 98 KB)
Proposition 56 directed payments for physician services (supersedes APL 19-006)
APL 19-016 (PDF, 93 KB)
Proposition 56 directed Payments for developmental screening services
APL 19-018 (PDF, 91 KB)
Proposition 56 directed payments for adverse childhood experiences screening services
APL 20-014 (PDF, 151 KB)
Proposition 56 value-based payment program directed payments
APL 22-011 (PDF, 244 KB)
Proposition 56 directed payments for family planning services (supersedes APL 20-013)

Frequently asked questions

 

Any professional provider who is eligible to bill for the applicable services included in any of the APLs governing Proposition 56 funds is eligible for supplemental payments.


 

In general, services rendered in the following settings are excluded from Proposition 56 supplemental payments: Federally Qualified Health Centers (FQHCs), Rural Health Centers (RHCs), Cost Based Reimbursement Clinics (CBRCs), and Indian Heath Setting (IHS). 


 

The effective dates and periods for Proposition 56 payments vary, depending on the APL governing their distribution.


 

The eligible (qualified) procedure codes and corresponding supplemental payment amounts vary based on the specific guidelines for each APL.


 

Additional information

 Proposition 56 provider notification (PDF, 1224 KB)
 

Contact us

  Email: Prop56Inquiries@blueshieldca.com

Provider dispute resolution policy and procedures

Communicate your questions and concerns to Blue Shield Promise and learn how to appeal or dispute a claim payment.

All Plan Letter summaries

See what guidelines and requirements have been posted in the latest Department of Health Care Services All Plan Letters (APLs).

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.