Non contract GEMT supplemental payments

The California Department of Health Care Services (DHCS) issued All Plan Letter (APL) 20-002 – Non-contract Ground Emergency Medical Transport (GEMT) payment obligations – on January 31, 2020. The APL specifies that the GEMT Quality Assurance Fee program, legislated by the state, requires that a reimbursement add-on amount be paid for GEMT services provided on and after July 1, 2019.

In accordance with APL 20-002, the following non-contracted GEMT services now qualify for an additional payment.

SERVICE CODE DESCRIPTION
A0429 Basic Life Support, Emergency
A0427 Advanced Life Support, Level 1, Emergency
A0433 Advanced Life Support, Level 2
A0434 Specialty Care Transport
A0225 Neonatal Emergency Transport

 

What provider types are eligible for this supplemental payment? 

Non-contracted GEMT providers are eligible for the supplemental payment if they have provided qualifying services on and after July 1, 2019.
 

What is the effective period for this incentive/supplemental payment? 

APL 20-002 applies to services provided by non-contracted GEMT providers on and after July 1, 2019. These supplemental payments will continue to be paid on an ongoing basis until the requirement is amended or changed by DHCS.
 

Contact us

 Email: GEMTinquiries@blueshieldca.com

Provider dispute resolution policy and procedures

Communicate your questions and concerns to Blue Shield Promise and learn how to appeal or dispute a claim payment.

All Plan Letter summaries

See what guidelines and requirements have been posted in the latest Department of Health Care Services All Plan Letters (APLs).

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.