Medi-Cal provider disputes and resolution policy and procedures

Medi-Cal providers have 365 days from the health plan’s action or the plan’s capitated provider's action or, in the case of inaction, to submit a written dispute to Blue Shield of California Promise Health Plan's Provider Dispute and Resolution (PDR) Department. Disputes may pertain to such issues as the authorization or denial of a service or the processing, payment or nonpayment of a claim, capitation issues or other issues.

  • All written formal disputes will be responded to in writing.
  • Upon receipt of the written dispute specifying the issue of concern, it will be logged on the Provider Dispute and Resolution database.
  • An acknowledgement letter will be sent to the provider within 15 working days of receiving the paper dispute.
     

Any provider dispute submitted on behalf of a member will be handled through the member grievance and/or appeal process.

Blue Shield Promise shall send a written closure letter with the resolution to the provider within 45 working days of receipt of the provider dispute. Blue Shield Promise shall retain all documentation related to the peer review in accordance with Section 53310 of the California Code of Regulation. All files shall be maintained for up to ten years.

First level appeal for Medi-Cal providers
A provider may appeal the decision made at Blue Shield Promise. Blue Shield Promise will refer clinical provider appeals and other appropriate cases for professional peer review.

When the appeal is referred to professional peer review:

  • All parties concerned shall be notified that a referral has been made to professional peer review and that a final determination may require up to 45 working days from the acknowledgement of the receipt of the dispute.
  • The professional peer review shall make its evaluation and submit its findings and recommendations to the Plan and the Provider within 45 working days after the receipt of the dispute and all background information supplied.
  • Blue Shield Promise, after taking into consideration the findings and recommendations of the professional peer review, shall send a written closing letter outlining its conclusions within 45 working days of receipt of the provider appeal. Language in the letter will include the next appeal steps the provider can take with the issue.
     

Blue Shield Promise shall retain all documentation related to the peer review in accordance with section 53310 of the California Code of Regulation. All files shall be maintained for a minimum of five years.
 

Second level appeal for Medi-Cal providers
For detailed information on second-level appeals, please review the Medi-Cal Provider Manual.

Provider dispute resolution policy and procedures

Communicate your questions and concerns to Blue Shield Promise and learn how to appeal or dispute a claim payment.

Forms

Find the forms you need for authorizations, referrals, service requests, EFT enrollment, and provider disputes.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.