Provider disputes and resolution policy and procedures

Provider questions, concerns, and disputes

 

Providers can voice questions and concerns to the Blue Shield of California Promise Health Plan Provider Services Department by calling, mailing a letter, sending an email, or visiting in person. A provider network administrator can address many of these questions and concerns very quickly.

Providers who are submitting corrected claims that the Blue Shield Promise Claims Department requested should submit the corrected claims directly to the claims department, with a reference to the Remittance Advice Notice received. 

Providers who are submitting claims for retroactive review (review after the services have been provided) should submit the claims directly to the claims department and not to the Provider Dispute and Resolution Department. If the Claims Department requested that you send medical records, please submit your response to the claims department and not to the Provider Dispute and Resolution Department. 

If a provider would like to appeal or dispute a claim payment, the provider must submit it in writing by mail or fax to the Blue Shield Promise Provider Dispute and Resolution Department. If a provider attempts to file a dispute by phone, Blue Shield Promise will assist the provider in filing the dispute in writing by physical or electronic means.  All appeals and disputes are entered in the Provider Dispute Database for investigation, and providers will receive a written response.

Provider Dispute Resolution Request Form (PDF, 522 KB)

Waiver of Liability Statement (PDF, 328 KB)

Medicare non-contracted providers should complete and include in their appeal a fully executed Waiver of Liability (WOL) Statement.

In order to facilitate and process a provider payment issue, the instructions have been made available to providers by line of business.

Medi-Cal provider dispute and resolution policy and procedures

Learn how to file an appeal or dispute as a Medi-Cal provider.

Cal MediConnect provider dispute and resolution policy and procedures

Read about the appeals process as either a contracted or non-contracted Cal MediConnect provider.

Forms

Find the forms you need for authorizations, referrals, service requests, EFT enrollment, and provider disputes.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.