PHARMACY SERVICES AND DRUG FORMULARIES

Pharmacy and Therapeutics Committee

The Pharmacy and Therapeutics Committee comprises a multidisciplinary team that meets quarterly to review the Medication Formulary and evaluate the quality of pharmaceutical care our Blue Shield Promise members receive. In addition to maintaining the formulary, the Pharmacy Department manages prior authorizations. This provides a process for physicians and pharmacies to submit requests for medications not currently included in the formulary.

Announcements

Medi-Cal pharmacy benefits now managed by Medi-Cal Rx
Beginning January 1, 2022, a state-run program called “Medi-Cal Rx” now manages Medi-Cal pharmacy benefits. The Department of Health Care Services (DHCS) administers the program through their vendor, Magellan Rx, which manages the dispute resolution process. To learn more, please visit the Medi-Cal Rx website or call them at (800) 977-2273, 24 hours a day, seven days a week, Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m.

Drug formularies

Cal MediConnect formulary changes

  Formulary changes for 3rd QTR 2022 (PDF, 89 KB)

  Formulary changes for 2nd QTR 2022 (PDF, 135 KB)

  Formulary changes for 1st QTR 2022 (PDF, 120 KB)
 

​Prescription drug prior authorization form

This form is for participating physicians and pharmacies to obtain medications that are not on the Formulary or require prior authorization.

   Prescription drug prior authorization or step therapy exception request form (PDF, 1.4 MB)
 

Additional pharmacy services

Mail service pharmacy

Your patients can have their maintenance medications delivered to their home or office through CVS Caremark Mail Service Pharmacy with no charge for shipping or delivery.

CVS Caremark Mail Service Pharmacy
  Phone: (866) 346-7200 (TTY: 711)
 Website: www.caremark.com/wps/portal
 

Specialty pharmacies

All our network specialty pharmacies, including CVS Specialty pharmacy, are available to all Blue Shield Promise Cal MediConnect members. Physicians may call or fax their patient’s prescription to any specialty pharmacy in our network.

CVS Specialty pharmacy
  Phone:(800) 237-2767 (TTY: 711)
 Fax: (800) 323-2445
 Website: www.cvsspecialty.com

Got questions?

For any questions regarding prescriptions or our drug formularies, please call Provider Services:

 Phone: (800) 468-9935, 6 a.m. to 6:30 p.m., Monday through Friday.

Find a pharmacy

Use our online tool to find a network retail pharmacy.

Find a Medi-Cal Rx pharmacy
Find a Cal MediConnect pharmacy

Drugs and pharmacy information for members

Review the drug and pharmacy information available to our members.

Cal MediConnect drugs and pharmacy benefits

Provider Connection
Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.