Prior authorization list

The prior authorization list is a resource for providers that lists the designated medical and surgical services and select prescription drugs which require prior authorization under a Blue Shield of California Promise Health Plan medical benefit. This list also includes specific equipment, services, drugs, and procedures requiring review or supplemental documentation prior to payment authorization.

Prior authorization for the services listed below is highly recommended. If authorization was not obtained prior to the service being rendered, the service will likely be reviewed for medical necessity at the point of claim.

While the list below covers the medical services, drugs, and procedures that require authorization prior to rendering a service, Blue Shield Promise may require additional information after the service has been provided. If we require further information to process the payment, Blue Shield Promise’s Claims Department will request specific information at that time. Please include medical records when you respond to a request from Blue Shield Promise’s Claims Department.

Please review our clinical policies and procedures and verify that any service you are going to provide a Blue Shield Promise member is a covered benefit. You may review our medical policies online or contact Provider Services at (800) 468-9935, 6 a.m. to 6:30 p.m., Monday through Friday.

If prior authorization was obtained and you are submitting an offline (i.e., paper) claim, remember to attach a copy of the prior authorization letter.

Prior Authorization Code Lists

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Codes
The documents below list prior authorization codes for Blue Shield Promise Medi-Cal and Cal MediConnect member services.

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Code List - September 2022 (PDF, 386 KB)

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Code List - June 2022 (PDF, 386 KB)

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Code List - February 2022 (PDF, 586 KB)

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Code List - December 2021 (PDF, 570 KB)

Medi-Cal/Cal MediConnect Prior Auth Code List - August 2021 (PDF, 483 KB)

Prior authorization information for medications

Prior Authorization information for medications can be found here for Medi-Cal plans.

Medical care solutions

Review medical care solutions for Blue Shield Promise plans.

Utilization management and clinical practice guidelines

Utilization management (UM) and clinical practice guidelines define healthcare standards applicable to members and providers.

Pharmacy services and drug formularies

Review drug formularies for Cal MediConnect and find pharmacy services information.

Prior authorization and referral forms

Find common forms which you may need to request prior authorization, as well as patient referral forms.

Provider Connection
Access network provider tools on Provider Connection website.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.