Archived formulary changes

Blue Shield of California Promise Health Plan previously administered pharmacy benefits for Medi-Cal and Medicare members. We have archived our prior formulary change summaries here for your reference.

2021 Medi-Cal formulary changes by quarter
 Formulary changes for 4th QTR 2021 (PDF, 90 KB)
 Formulary changes for 3rd QTR 2021 (PDF, 108 KB)
 Formulary changes for 2nd QTR 2021 (PDF, 86 KB)
 Formulary changes for 1st QTR 2021 (PDF, 97 KB)

2020 Medi-Cal formulary changes by quarter
 Formulary changes for 4th QTR 2020 (PDF, 94 KB)
 Formulary changes for 3rd QTR 2020 (PDF, 105 KB)
 Formulary changes for 2nd QTR 2020 (PDF, 126 KB)
 Formulary changes for 1st QTR 2020 (PDF, 110 KB)

2021 Cal MediConnect formulary changes by quarter
 Formulary changes for 4th QTR 2021 (PDF, 122 KB)
 Formulary changes for 3rd QTR 2021 (PDF, 102 KB)
 Formulary changes for 2nd QTR 2021 (PDF, 113 KB)
 Formulary changes for 1st QTR 2021 (PDF, 110 KB)

2020 Medicare & Cal MediConnect formulary changes
 Formulary changes for 4th QTR 2020 (PDF, 120 KB)
 Formulary changes for 3rd QTR 2020 (PDF, 101 KB)
 Formulary changes for 2nd QTR 2020 (PDF, 228 KB)
 Formulary changes for 1st QTR 2020 (PDF, 128 KB)

Pharmacy services and drug formularies

Review drug formularies for Cal MediConnect and find pharmacy services information.

Blue Shield of California Medicare

View the Blue Shield of California Medicare formulary.

Health Care Options: 1-844-580-7272, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều. Người dùng TTY nên gọi số 1-800-430-7077.

Để biết thông tin về Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan và các tùy chọn Cal MediConnect khác dành cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn, hãy gọi cho Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe theo số 1-800-430-4263 (TTY: 1-800-735-2922), hoặc truy cập https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/.

Blue Shield of California Promise Health Plan là một tổ chức chăm sóc được quản lý, thuộc sở hữu hoàn toàn của Blue Shield of California, cung cấp các Chương trình Medi-Cal và Cal MediConnect.

© 2002-2023. Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan. Đã đăng ký Bản quyền.

Dịch vụ Bác sĩ California, tên thương mại là Blue Shield of California Promise Health Plan, là đơn vị được cấp phép độc lập của Blue Shield Association.

Mạng lưới nhà cung cấp có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị sẽ nhận được thông báo khi cần..

Blue Shield of California Promise Health Plan tuân thủ luật hiện hành của tiểu bang và luật dân quyền liên bang, đồng thời không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình trạng hôn nhân, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, hoặc khuyết tật.

Blue Shield of California Promise Health Plan cumple con las leyes estatales y las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, ascedencial, religión, sexo, estado civil, genero, identidad de genero, orientación sexual, edad ni discapacidad.

Blue Shield of California Promise Health Plan 遵循適用的州法律和聯邦公民權利法律,並且不以種族、膚色、原國籍、血統、宗教、性別、婚姻 狀況、性別認同、性取向、年齡或殘障為由而進行歧視。

Translate


Blue Shield of California Promise Health Plan, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA  90806

Apple và logo Apple là nhãn hiệu của Apple Inc. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc. 

Google Play và biểu tượng Google Play là thương hiệu của Google LLC.