Provider and Pharmacy Directories

How to access the Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan list of Network Providers

Download this page information

You can access the Blue Shield of California Promise Health Plan List of Network Providers the following ways:


Phone

If you need help finding a network provider and/or pharmacy, please call (855) 905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711.

Mail

If you would like a Provider/Pharmacy Directory mailed to you, you may call (855) 905-3825, 8:00 a.m. - 8:00 p.m., seven days a week. TTY users should call 711. or request one online.


Download a copy of the Provider and Pharmacy Directory

Provider Directory - Los Angeles

Los Angeles Directory Addendums - August, 2019

Provider Directory - San Diego

San Diego Directory Addendums - August, 2019


Directory Introduction, Provider Totals and Model Language


Online Resources


Blue Shield of California Promise Health Plan Cal MediConnect Health Plan is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees.

The Pharmacy network, and provider network may change at any time. You will receive notice when necessary.

You can get this information for free in other languages. Call (855) 905-3825 (TTY users should call 711). The call is free.

Puede recibir esta información sin cargo en otros idiomas. Llame al (855) 905-3825. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.

您可免费获得本资讯的其他语言版本。请致电免费电话 (855) 905-3825,听障及语障人士请致电711。

您可免費獲得本資訊的其他語言版本。請致電免費電話 (855) 905-3825。聽障及語障人士請致電 711。

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս տեղեկությունն այլ լեզուներով: Զանգահարեք (855) 905-3825 հեռախոսահամարներով: TTY օգտվողները պետք է զանգահարել 711: Զանգն անվճար է:

អនកអាចយកព័ត៌មាេននះេដាយឥតគិតៃថលេេនៅកនុងភាសាេផ􀄀េងេទៀត។ េេហៅ (855) 905-3825 េ លាកអនែកដេលរលើ TTY េលតា􀅋ទូរស័ពទេេលៅលលខ 711។ កាេរេហៅេនះគឺឥតគិៃតថល។

본 정보를 무료로 다른 언어로 받아보실 수 있습니다. (855) 905-3825 번으로 전화해 주십시오. TTY 사용자는 711번으로 전화해 주십시오. 통화는 무료입니다.

Эту информацию вы можете получить бесплатно в переводе на другие языки. Позвоните по телефону (855) 905-3825. Пользователи TTY должны позвонить 711. Звонки по этому телефону бесплатные.

Maaari ninyong makuha nang libre ang impormasyon na ito sa ibang mga wika. Tawagan ang (855) 905-3825. Ang gumagamit ng TTY ay dapat tumawag sa 711. Libre ang tawag.

Quý vị có thể nhận thông tin này miễn phí bằng các ngôn ngữ khác. Hãy gọi (855) 905-3825. Người sử dụng TTY nên gọi 711. Cuộc gọi này được miễn phí.Material ID: H0148_19_028_WEB
Back to Top

You are leaving Blue Shield of California Promise Health Plan's website

If you enter the web site https://ocrportal.hhs.gov, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Office for Civil Rights web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site http://www.hhs.gov, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the U.S. Department of Health & Human Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site of CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) (http://www.cms.gov), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CMS's web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site https://www.ssa.gov/medicare/prescriptionhelp/, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Medicare Prescription Drug Plan Costs web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site https://secure.ssa.gov/i1020/start, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Official Website of the U.S. Social Security Administration that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site of Beacon Health Strategies (beaconhealthstrategies.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Beacon Health Strategies web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site My Advocate (www.myadvocatehelps.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the My Advocate web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site American Specialty Health (ASH) (www.ashlink.com/ash/ashco.aspx?hp=Care1st), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the ASH web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Dental Providers (www.deltadentalins.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Dental Providers web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Hearing Services/ Hearing Aids (www.epichearing.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Hearing Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site VSP (www.vsp.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the VSP web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site KEPRO (www.keproqio.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the KEPRO web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Livanta (www.bfccqioarea5.com ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Livanta web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site U.S. Department of Health and Human Services (ocrportal.hhs.gov/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the U.S. Department of Health and Human Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site CalDuals (http://calduals.org/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CalDuals web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site California Department of Health Care Services (https://www.dhcs.ca.gov/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the California Department of Health Care Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) (http://www.cms.gov), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site California Department of Health Care Services (DHCS) (https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the California Department of Health Care Services (DHCS) web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Medi-Cal Dental Program (https://www.denti-cal.ca.gov/), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Medi-Cal Dental Program web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Solera4me (https://www.solera4me.com/bluepromisemedicare), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Solera4me web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Department of Managed Healthcare (http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Department of Managed Healthcare web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site.