Multi-language Interpreter Services

Language Assistance Notice

ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call (855) 905-3825. (TTY: 711).

Read This Notice in Other Languages

English:
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (855) 905-3825 (TTY: 711).
Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (855) 905-3825 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese):
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (855) 905-3825 (TTY:711)。
Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (855) 905-3825 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog – Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (855) 905-3825 (TTY: 711).
한국어 (Korean):
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. (855) 905-3825 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
Հայերեն (Armenian):
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք (855) 905-3825 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (855) 905-3825 (TTY : 711)
Deutsch (German):
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (855) 905-3825 (TTY: 711).
Italiano (Italian):
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero (855) 905-3825 (TTY: 711).
Português (Portuguese):
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para (855) 905-3825 (TTY: 711).
ภาษาไทย (Thai):
ความสนใจ: ถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษบริการให้ความช่วยเหลือภาษาฟรีมีให้คุณ โทร (855) 905-3825 (TTY: 711)
ایرانی / فارسی (Persian/Farsi):
توجه: اگر شما انگلیسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند. پاسخ (855) 905-3825 (TTY: 711).
Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (855) 905-3825 (телетайп: 711).
日本語 (Japanese):
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。(855) 905-3825 (TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。
زبان عربی (Arabic):
تنبيه: إذا كنت تتحدث خدمات المساعدة اللغوية، مجانا الإنكليزية وتتوفر لك. دعوة (855) 905-3825 (TTY: 711).
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi):
ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ (855) 905-3825 (TTY: 711).
​ខ្មែរ (Cambodian/Khmer):
របយ័តន៖ េបើសិនជាអនកនិយាយ ភាសាែខមរ, េសវាជំនួយែផនកភាសា េដាយមិនគិតឈន លួ គឺអាចមានសំរាប់បំេរអី នក។ ចូ រ ទូរស័ពទ (855) 905-3825 (TTY: 711)។
Hmoob (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (855) 905-3825 (TTY: 711)
हिंदी (Hindi):
ध्यान दें: आप अंग्रेजी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। कॉल (855) 905-3825 (TTY: 711)।
Kreyòl Ayisyen (French Creole):
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele (855) 905-3825 (TTY: 711).
Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (855) 905-3825 (TTY: 711).


Material ID: H0148_19_028_WEB
Back to Top

You are leaving Blue Shield of California Promise Health Plan's website

If you enter the web site https://ocrportal.hhs.gov, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Office for Civil Rights web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site http://www.hhs.gov, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the U.S. Department of Health & Human Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site of CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) (http://www.cms.gov), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CMS's web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site https://www.ssa.gov/medicare/prescriptionhelp/, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Medicare Prescription Drug Plan Costs web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site https://secure.ssa.gov/i1020/start, please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Official Website of the U.S. Social Security Administration that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that agency. If you enter the web site of Beacon Health Strategies (beaconhealthstrategies.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Beacon Health Strategies web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. If you enter the web site My Advocate (www.myadvocatehelps.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the My Advocate web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site American Specialty Health (ASH) (www.ashlink.com/ash/ashco.aspx?hp=Care1st), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the ASH web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Dental Providers (www.deltadentalins.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Dental Providers web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Hearing Services/ Hearing Aids (www.epichearing.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Hearing Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site VSP (www.vsp.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the VSP web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site KEPRO (www.keproqio.com), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the KEPRO web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that service. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Livanta (www.bfccqioarea5.com ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Livanta web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site U.S. Department of Health and Human Services (ocrportal.hhs.gov/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the U.S. Department of Health and Human Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site CalDuals (http://calduals.org/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CalDuals web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site California Department of Health Care Services (https://www.dhcs.ca.gov/ ), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the California Department of Health Care Services web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) (http://www.cms.gov), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site California Department of Health Care Services (DHCS) (https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the California Department of Health Care Services (DHCS) web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Medi-Cal Dental Program (https://www.denti-cal.ca.gov/), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Medi-Cal Dental Program web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Solera4me (https://www.solera4me.com/bluepromisemedicare), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Solera4me web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site. If you enter the web site Department of Managed Healthcare (http://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx), please be aware that you will leave Blue Shield of California Promise Health Plan's web site, and will be routed to the Department of Managed Healthcare web site that adheres to the rules, policies, regulations and terms of use of that Organization. Blue Shield of California Promise Health Plan makes no representation and is not responsible for the quality, content, nature, or reliability of any linked site.