BƯỚC 1

Quý vị đã là thành viên Blue Shield? Hãy tạo một tài khoản để theo dõi sức khỏe của gia đình quý vị, kiểm tra và quản lý các khiếu nại và xem chi tiết kế hoạch của quý vị.

Tiếp theo

Quý vị chưa phải là thành viên? Hãy tìm kế hoạch của quý vị.