Quy Trình Khiếu Nại

Blue Shield of California có thiết lập một quy trình khiếu nại để tiếp nhận, giải quyết và theo dõi khiếu nại của thành viên với Blue Shield of California.