Covered California

Quý vị có thể đủ điều kiện được hỗ trợ tài chính

Covered California là th trường bo him sc khe ca tiu bang California, nơi quý v có th so sánh và mua các chương trình bo him sc khe, cũng như xác đnh xem quý v có đ điu kin được tín dng thuế hoc tr cp chia s chi phí t các chương trình h tr ca chính ph hay không.

Quý v có đ điu kin được h tr tài chính giúp quý v chi tr chương trình bo him hay không?  Hãy tìm hiểu ngay

Quý vị đã đăng ký chương trình rồi?

Kiểm tra tình trạng đăng ký Covered California của quý vị.

Kiểm tra tình trạng

Khởi động bảo hiểm của quý vị

Nếu đơn đăng ký của quý vị đã được phê duyệt, hãy kích hoạt chương trình bảo hiểm đó bằng cách thực hiện khoản thanh toán đầu tiên.

Thực hiện khoản thanh toán đầu tiên